ISSACHAR LEZINGEN
“En van de nakomelingen van Issachar,
die inzicht hadden in de tijden om te
weten wat Israël moest doen”
1 KRONIEKEN 12:32

Over ons

Issachar Lezingen

De Issachar Lezingen worden georganiseerd door een groep positieve Christenen, geïnspireerd door het voorbeeld van de nakomelingen van Issachar.

Issachar was één van de twaalf zonen van Jacob, kleinzoon van Izaäk en achterkleinzoon van Abraham. De Bijbel beschrijft hoe in een moeilijke periode in de geschiedenis van het oude Israël Issachars nakomelingen inzicht hadden in de tijd waarin zij leefden waardoor zij wisten wat ze moesten doen (I Kronieken 12:32).

Ook vandaag de dag is het belangrijk de tijd waarin wij leven te begrijpen zodat ook wij weten wat ons te doen staat. Het doel van de Issachar Lezingen is hier een bijdrage aan te leveren. Wij geloven dat de werkelijkheid complexer is dan ons wordt voorgeschoteld door overheid en media, dat er Waarheid is die te kennen is en dat feiten en de kennis ervan ertoe doen.

Onze insteek als Christenen

De oude Apostolische Geloofsbelijdenis verwoordt wat wij, met miljoenen over de hele wereld en door de eeuwen heen, geloven:

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde;
en in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
die is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden,
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen om de levenden en de doden te oordelen;
ik geloof in de Heilige Geest.
de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen,
de vergeving van zonden,
de opstanding van het lichaam,
en het eeuwige leven.

Juist omdat we in God geloven en denken dat er meer is tussen hemel en aarde dan je zo op het eerste oog waarneemt, zijn wij nieuwsgierig naar achtergronden en verbanden. Niet alles is wat het lijkt. De mens en de werkelijkheid zijn complex. Daarom is het belangrijk door te vragen, door te denken, verder te spitten. Gods Woord herinnert ons er aan dat de eerste die zijn zaak presenteert weliswaar gelijk lijkt te hebben, maar dat het hele plaatje pas tevoorschijn komt als ook de andere kant van het verhaal aan bod komt (Spreuken 18:17). Dit principe van hoor en wederhoor is essentieel voor waarheidsvinding. Als gelovigen vinden wij het daarom belangrijk verschillende invalshoeken en meningen te horen. Wij vinden het belangrijk bij alle dingen na te gaan of het klopt, en het goede te behouden, zoals de apostel Paulus ons aanspoort (I Thessalonicenzen 5:21).

Eén van de beloftes van Jezus, die Zelf de Weg, de Waarheid en het Leven is (Johannes 14:6), aan hen die in Hem geloven en zich houden aan wat Hij zegt, is dat zij de waarheid zullen kennen en dat de waarheid hen zal vrijmaken (Johannes 8:31, 32).

Wil ook jij groeien in je kennis en je begrip van de tijd waarin we leven, zodat je weet wat je moet doen? Ben je leergierig en wil je kritisch na- en meedenken? Voel je dan, ongeacht je achtergrond of overtuiging, heel hartelijk welkom bij de Issachar Lezingen!

Disclaimer

Issacharlezingen.nl geeft waarheidszoekers, al dan niet met een Christelijke levensovertuiging, een podium om hun kijk op maatschappelijk kwesties te delen. De lezingen hebben als doel uniforme informatievoorziening te doorbreken en kritisch denken te stimuleren. Vanuit dit oogpunt komen sprekers met (soms zeer) verschillende invalshoeken aan bod. Zij spreken namens zichzelf. Hun meningen worden niet automatisch gedeeld door de organisatoren van de lezingen.